Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2023

Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Lindgården till föreningsstämma.

Tid: Måndagen den 15 maj 2023 kl.18.00

Plats: Träfflokalen (samma ingång som tvättstugan, Grusåsgränd 78) 

Dagordning 

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen, valberedning och revisorer
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer 
 17. Val av valberedning
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 19. Avslutande

Enskededalen den 14 april 2023. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lindgården. 

Viktig information 

 • Ombud/fullmakt: Om du inte har möjlighet att närvara på stämman kan du göra din röst hörd via fullmakt (se länk nedan).
 • Årsredovisning. BRF Lindgårdens årsredovisning för 2023 finns att ladda ner nedan. Skulle medlem önska en utskriven version kan du beställa den genom att skicka ett mejl till styrelsen@lindgarden.net alternativt lägga en skriftlig beställning i postlådan vid föreningslokalen/tvättstugan. Lämna ditt namn och lägenhetsnummer. 
 • Motioner (dagordningen punkt 18). Inkomna motioner och styrelsens svar på dessa finns nedan. Kontakta styrelsen om du också vill få dessa tillsända dig per mejl eller fysiskt.
 • Protokoll. Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på föreningens webbsida inom tre veckor efter stämman.

Medlemsmöte

Torsdagen den 17 november kl. 19.00 anordnar styrelsen ett informellt möte för alla som bor på Lindgården i träfflokalen.

Vi vill gärna få in förslag på förbättringar och andra synpunkter från våra medlemmar, och passar samtidigt på att informera lite om genomförda, pågående och kommande arbeten i föreningen. Dessutom tar vi upp lite tips på enkla sätt att minska våra kostnader för uppvärmning och elektricitet. 

Vi bjuder på hembakt fika och alla är varmt välkomna!

Viktiga datum i höst

Gårdsstädning

Söndag 9 oktober kl. 11:00-14:00, avslutas med korvgrillning.

Mycket välkomna, stora som små!

Inlämning av grovsopor

 • 24 oktober kl. 18:00-18:30
 • 12 december kl. 18:00-18:30

Plats: Grovsoprummet, till vänster om Grusåsgränd 88. Kom och lämna grovsoporna mellan kl. 18:00 – 18:30. Ställ inga sopor utanför grovsoprummet.

En utförlig lista över vad som får lämnas finns här på webbsidan.

Styrelsemöten

Har du något du vill ta upp med styrelsen? Kontakta ordförande på peter.rohss[at]lindgarden.net!
Våra återstående möten för hösten är planerade att äga rum i träfflokalen följande datum:

 • 18 oktober kl. 18:30-20:30
 • 22 november kl. 18:30-20:30
 • 12 december kl. 18:30-10:30