Q-märkt fastighet

Området Dalen är kulturminnesmärkt. Tidigare har man kallat detta ”k-märkning” men numera används mest begreppet Q-märkning när man vill tala om att en byggnad är skyddat enligt lag.

Även vår fastighet på Lindgården är Q-märkt vilket innebär att det gäller speciella villkor för fasader och allt som syns utifrån. Vi som bostadsrättsinnehavare har vissa skyldigheter i och med detta. Du måste vid större renovering kontakta styrelsen för godkännande samt eventuellt bygglov. Läs mer här. Då området är Q-märkt i den gröna klassen medför det att Plan och bygglagen gäller. I korthet innebär det enligt nedan sammanfattning.

Att beakta vid Q-märkt byggnad

Som ägare och förvaltare av en kulturhistoriskt värdefull byggnad bör man beakta följande:

  • Att större till- och påbyggnader undviks.
  • Att husets ursprungliga fasad- och takmaterial bibehålls och att tilläggsisoleringar undviks.
  • Att husets ursprungliga detaljutformning med fönster, portar, balkonger, fasadutsmyckningar m.m. bibehålls.
  • Att husets ursprungliga färgsättning bibehålls.
  • Att byggnaden underhålls kontinuerligt med metoder och material som är anpassade till husets ursprungliga utformning, särdrag och byggnadsteknik.
  • Att ursprungliga planlösningar bibehålls och att eventuell kulturhistoriskt värdefull inredning bevaras.
  • Att tidstypisk markplanering och växtlighet bevaras.

Plan och Bygglagen

PBL lagen innebär bland annat:

  • 10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. Lag (1998:805).
  • 12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.
  • 13 § Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens karaktär. Byggnader som avses i 12 § skall underhållas så att deras särart bevaras. Lag (1994:852).