Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2024

Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Lindgården till föreningsstämma.

Tid: Onsdagen den 22 maj 2024 kl.18.00

Plats: Träfflokalen (samma ingång som tvättstugan, Grusåsgränd 78) 

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen, valberedning och revisorer
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer
 17. Val av valberedning­
 18. Avslutande

Viktig information

 • Årsredovisningen kommer att nås via en länk här i god tid innan stämman.
 • Fullmakt. Om du inte kan komma kan du ge fullmakt åt någon närstående att företräda dig.
 • Protokoll. Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på föreningens hemsida inom tre veckor efter stämman.

Stamspolning

Hej alla grannar!

Nu är stamspolningen på Lindgården snart klar, den är planerad att vara genomförd imorgon tisdag den 13/2.

Vi vill passa på att tacka er alla för ert tålamod och er hjälp under arbetets gång.

Vi tackar också Avloppsteknik Svenska AB för allt deras jobb med att genomföra stamspolningen.